Home

Musik i Norden möter Nordiska Rådets udvalg/utskott för kunskap och kultur


Ordförande för Musik i Norden, Patrik Karlsson (undertecknad), hade den äran att få träffa Nordiska Rådets utskott/udvalg för kunskap och kultur, den 31.10.2017 på Utskottets möte på Riksdagshuset i Helsingfors, Finland.


På mötet redogjorde undertecknad för vår organisation, dess historia och vår uppgift och även våra målsättningar för de kommande åren.


Undertecknad framförde även att Musik i Norden gärna är en part som vill bli hörd i synnerhet när det görs upp strategier för sång- och musiklivet i Norden i framtiden.


Utskottet ställde också en del frågor och vi diskuterade allmänt om brist på dirigenter och svårt med nyrekrytering till körer och orkestrar.


Musik i Norden kan även tänkas att vara med och koordinera olika framtida Nordiska samprojekt, ett exempel som diskuterades var sångensdag i Norden som troligen kommer att införas 23.3.2018 första gången. Utskottet skulle föra vidare saken till de som är ansvariga för projektet.


Undertecknad framförde även att vi gärna tar emot ”ambassadörer” som vill arbeta för sång- och musik i Norden.


Avslutningsvis tackade ordförande för utskottet, Jorodd Asphjell (Norsk parlamentariker), för ”god orientering”.


Helsingfors, 6.11.2017 Patrik Karlsson / ordf. MIN

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk